ۇلتتىق كيىم
08.07.2019
ۇلتتىق كيىم
قازاقتىڭ قىزدارى ەشقاشان حيدجاب كيىپ، بەت-ءجۇزىن قارامەن بۇركەپ جۇرمەگەن (فوتو)
قازاق حالقىنىڭ ۇلتتىق بولمىسى وزىنە ءتان وقشاۋ قالىپپەن ساقتالىپ، وزگە ۇلتتاردان دارالانىپ تۇراتىندىعىمەن ەرەكشە. سول قاتاردا حالقىمىزدىڭ باي تاريحي داستۇرگە يە ۇلتتىق كيىم-كەشەك مادەنيەتىن دە اتاۋعا بولادى. بۇل تۋرالى قازاقپارات حابارلايدى. ۇلتتىق كيىمدەرىمىز باسقا حالىقتاردىڭ كيىمدەرىنە ۇقساي بەرمەيتىن وزگەشە دارالىعى جانە جاراسىمدى ءسان-سالتاناتىمەن باعالى. ەندەشە، وسى عاسىرلار بويى تامىرىن ۇزبەي، ۇلتىمىزدىڭ بويىنا جاراسىمدى كورىك ..
تاعى جۇكتەۋ