پەداگوگتارگا 2 ملرد 67 ملن تەڭگەدەن استام قارجى قايتارىلدى

1937
قازاقستاندىق سالالىق ءبىلىم جانە عىلىم قىزمەتكەرلەرى كاسىپوداعىنىڭ ارالاسۋىمەن 2019 جىلى رەسپۋبليكا ۇستازدارىنا 2 067 124 753 تەڭگە قاراجات قايتارىلىپ بەرىلدى. سالالىق كاسىپوداقتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل - ۇستازداردىڭ دۇرىس تولەنبەگەن جالاقىلارى، ساۋىقتىرۋ جاردەماقىلارى مەن ءىسساپار شىعىندارى جانە مەرزىمىنەن كەشىكتىرىلىپ وندىرىلگەن اقىلى ەڭبەك دەمالىسىنىڭ قاراجاتتارى. مۇعالىمدەردىڭ ماڭداي تەرى ناپاقاسىن كەشىكتىرىپ تولەۋ فاكتىسى ورىن العان ايماقتاردىڭ اراسىندا ماڭعىستاۋ وبلىسى كوش باستاپ تۇر. قايتارىلعان سومانىڭ 1 ملرد 400 ملن تەڭگەدەن استامى وسى وبلىستىڭ ۇستازدارىنا تيەسىلى.
سالالىق كاسىپوداق قىزمەتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى كاسىپوداق مۇشەلەرىنىڭ ەڭبەك قۇقىقتارىن قورعاۋ.
وسى ماقساتتا 2019 جىلى  قازاقستاندىق سالالىق كاسىپوداقتىڭ مۇشەلىك ۇيىمدارىنىڭ قۇقىقتىق قىزمەتكەرلەرى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ەڭبەك زاڭناماسىن ورىنداۋ بويىنشا 4057 قوعامدىق  باقىلاۋ جۇرگىزىپ، 3807 ءتۇرلى ەڭبەك زاڭناماسىن بۇزۋشىلىق دەرەگىن انىقتادى. ونىڭ 1117-ءى ايلىق اقىنىڭ دۇرىس تولەنبەۋى بويىنشا، 760-ى جۇمىس ۋاقىتى مەن دەمالۋ رەجيمىنىڭ بۇزۋشىلىعىنا،  1328-ءى - ەڭبەك قاتىناستارىن راسىمدەۋگە جانە 632-ءى باسقا دا قۇقىق بۇزۋشىلىققا قاتىستى.
تەكسەرىستەر ناتيجەسىندە سالالىق كاسىپوداقتىڭ كۇشىمەن 40 قىزمەتكەر جۇمىسىنا قايتارىلدى، ونىڭ 8-ءى سوت ارقىلى. 132 قىزمەتكەردىڭ زاڭسىز جۇمىستان قۋدالانۋىنىڭ الدى الىندى.
سالالىق كاسىپوداقتىڭ قۇقىقتىق ينسپەكتورلارى كاسىپوداق مۇشەلەرىنىڭ قۇقىقتىق ساۋاتتىلىعىن كوتەرۋ ماقساتىندا بىرقاتار جۇمىس اتقاردى. بىلتىرعى جىلى سالا قىزمەتكەرلەرىنە 11 642 كەڭەس بەرىلدى. 1 193 جازباشا ءوتىنىش قارالدى.
پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى