شىمكەنت اۆتوبۋستارىندا بەتپەردەمەن ءجۇرۋ مىندەتتەلەدى

93

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىنىڭ 2020 جىلعى 15 ناۋرىزداعى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا توتەنشە جاعدايدى ەنگىزۋ تۋرالى» №285 جارلىعى نەگىزىندە، قالا تۇرعىندارىنىڭ ءومىرىن جانە دەنساۋلىعىن قورعاۋ، كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيامەن سىرقاتتانۋشىلىقتىڭ تارالۋىنا جول بەرمەۋ ماقساتىندا، شىمكەنت قالاسىنىڭ قوعامدىق كولىكتەرىندە بەتپەردەمەن (ماسكا) ءجۇرۋ رەجيمى ەنگىزىلەدى.

قوعامدىق كولىكتە جانە ايالدامالاردا ادامدار اراسىندا قاۋىپسىز قاشىقتىقتى ساقتاۋدى جانە جەكە قورعاۋ قۇرالدارىمەن ءجۇرۋ قاجەتتىلىگى قاتاڭ ەسكەرتىلدى.

پىكىرلەر