بالىق اۋلاۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى

1066

قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ م.ا. 2015 جىلعى 27 اقپانداعى № 18-04/148 بۇيرىعى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىندە 2015 جىلى 1 ساۋىردە № 10606 تىركەلدى.

"جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ، ءوسىمىن مولايتۋ جانە پايدالانۋ تۋرالى" قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2004 جىلعى 9 شىلدەدەگى زاڭىنىڭ 9-بابى 1-تارماعىنىڭ 57) تارماقشاسىنا سايكەس بۇيىرامىن:

      1. قوسا بەرىلىپ وتىرعان بالىق اۋلاۋ قاعيدالارى بەكىتىلسىن.

      2. قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن:

      1) وسى بۇيرىقتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگىندە مەملەكەتتىك تىركەلۋىن;

2) وسى بۇيرىق مەملەكەتتىك تىركەلگەننەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن ىشىندە ونىڭ مەرزىمدى باسپا باسىلىمدارىندا جانە "ادىلەت" اقپاراتتىق-قۇقىقتىق جۇيەسىندە رەسمي جاريالانۋعا جىبەرىلۋىن;

3) وسى بۇيرىقتى قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ ينتەرنەت-رەسۋرسىندا جاريالانۋىن قامتاماسىز ەتسىن.

      3. وسى بۇيرىق العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.

      ءمينيستردىڭ مىندەتىن اتقارۋشى س. وماروۆ
قازاقستان رەسپۋبليكاسى
اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ
مىندەتىن اتقارۋشىنىڭ
2015 جىلعى 27 اقپانداعى
№ 18-04/148 بۇيرىعىمەن
بەكىتىلگەن

بالىق اۋلاۋ قاعيدالارى

1-تاراۋ. جالپى ەرەجەلەر

      ەسكەرتۋ. 1-تاراۋدىڭ تاقىرىبى جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      1. وسى بالىق اۋلاۋ قاعيدالارى "جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ، ءوسىمىن مولايتۋ جانە پايدالانۋ تۋرالى" 2004 جىلعى 9 شىلدەدەگى قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ (بۇدان ءارى − زاڭ) 9-بابى 1-تارماعىنىڭ 57) تارماقشاسىنا سايكەس ازىرلەندى جانە بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندە جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ كاسىپشىلىك جانە اۋەسقويلىق (سپورتتىق) بالىق اۋلاۋدى، عىلىمي-زەرتتەۋ ءۇشىن اۋلاۋدى، باقىلاۋ ءۇشىن اۋلاۋدى، مەليوراتسيالىق اۋلاۋدى، سونداي-اق ءوسىمدى مولايتۋ ماقساتىنداعى اۋلاۋدى ۇيىمداستىرۋى مەن جۇرگىزۋى ءتارتىبىن رەگلامەنتتەيدى.

      ەسكەرتۋ. 1-تارماق جاڭا رەداكتسيادا – قر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ م.ا. 15.08.2017 № 338 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      2. وسى قاعيدالاردىڭ قولدانىسى بالىق جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن جاساندى وسىرۋگە قولدانىلاتىن سۋ ايدىندارىنان باسقا، بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن اۋلاۋ، كوبەيتۋ جانە ءوسىرۋ ءۇشىن پايدالانىلاتىن نەمەسە پايدالانىلۋى مۇمكىن نە ولاردىڭ زاپاستارىنىڭ ءوسىمىن مولايتۋ ءۇشىن ماڭىزى بار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بارلىق بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىنا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىنە (وزەندەر جانە ولارعا تەڭەستىرىلگەن كانالدار، كولدەر، سۋلى-باتپاقتى القاپتار، سۋ قويمالارى، توعاندار جانە باسقا دا ىشكى سۋ ايدىندارى، اۋماقتىق سۋلار), سونداي-اق تەڭىز سۋلارىنا تارالادى.

      ەسكەرتۋ. 2-تارماق جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      3. زاڭدى تۇلعا مارتەبەسى بار ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتاردىڭ قۇرامىنا كىرەتىن سۋ ايدىندارىندا بالىق اۋلاۋ "ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتار تۋرالى" قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2006 جىلعى 7 شىلدەدەگى زاڭىمەن رەتتەلەدى.

      4. وسى بالىق اۋلاۋ قاعيدالارىندا مىناداي نەگىزگى ۇعىمدار پايدالانىلادى:

      1) انشلاگ - ءوسىمدى مولايتۋ ۋچاسكەلەرى مەن تىنىشتىق ايماقتارىنىڭ، بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىنىڭ جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىنىڭ اتاۋى مەن شەكارالارىن، سونداي-اق بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىنعان مەرزىمدەر مەن ورىنداردى كورسەتەتىن ماڭدايشا جازۋ;

      2) بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىنىڭ جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىنىڭ رەزەرۆتىك قورى - جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋشىلارعا بەكىتىلىپ بەرىلمەگەن بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرى;

      3) بالىق اۋلاۋ - بالىق رەسۋرستارىن جانە باسكا دا سۋ جانۋارلارىن اۋلاۋ;

      4) بالىق اۋلاۋشى - اۋەسقويلىق (سپورتتىق) بالىق اۋلاۋ قۇقىعىن العان جەكە تۇلعا;

      5) بالىقتاردىڭ كوبەيۋ كەزەڭى - بەلگىلى ءبىر بالىق ءتۇرىنىڭ ۋىلدىرىق شاشاتىن ۋاقىت كەزەڭى;

      6) بالىقتاردىڭ قىرىلۋى - بالىق رەسۋرستارىنىڭ جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىنىڭ سۋ ايدىنىنىڭ جانە (نەمەسە) ۋچاسكەسىنىڭ گيدروحيميالىق جانە وزگە دە رەجيمىنىڭ بۇزىلۋىنان تۋىنداعان جاپپاي قىرىلۋى;

      7) بالىقتىڭ قىرىلۋ قاۋپى بار سۋ ايدىنى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەسى - بالىق شارۋاشىلىعىنىڭ بالىق ءالسىن-ءالسىن قىرىلۋعا ۇشىرايتىن سۋ ايدىنى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەسى;

      8) بالىق رەسۋرستارى جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارى - سۋلى ورتادا مەكەندەيتىن بارلىق جانۋارلاردىڭ جالپى جيىنتىعى;

      9) بالىق شارۋاشىلىعى سۋبەكتىسى - قىزمەتىنىڭ نەگىزگى باعىتى بالىق شارۋاشىلىعىن جۇرگىزۋ بولىپ تابىلاتىن جەكە جانە زاڭدى تۇلعا;

10) بالىقشى - بەكىتىلىپ بەرىلگەن بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندە ءوزىنىڭ ەڭبەك مىندەتتەمەلەرىنە كاراي بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن اۋلاۋدى جۇزەگە اسىراتىن بالىق شارۋاشىلىعى سۋبەكتىسىنىڭ قىزمەتكەرى;

11) جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋعا ارنالعان رۇقسات - جەكە جانە زاڭدى تۇلعالارعا جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋعا، سونداي-اق جانۋارلار دۇنيەسىنىڭ ۇستاپ الىنعان وبەكتىلەرىن، ولاردىڭ بولىكتەرى مەن دەريۆاتتارىن، ونىڭ ىشىندە اڭشىلىق جانە بالىق اۋلاۋ ولجالارىن اكەتۋگە جانە وتكىزۋگە قۇقىق بەرەتىن، (نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرىن مەملەكەتتىك تىركەۋ تىزىمىندە № 10168 تىركەلگەن) قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ م.ا. 2014 جىلعى 19 جەلتوقسانداعى № 18-04/675 "جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋعا رۇقساتتار بەرۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى" بۇيرىعىمەن بەلگىلەنگەن نىسان بويىنشا قۇجات;

12) جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋشىلار - زاڭعا سايكەس جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋ قۇقىعى بەرىلگەن جەكە جانە زاڭدى تۇلعالار;

13) جولداما - بەكىتىلىپ بەرىلگەن بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىنا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىنە جانۋارلار دۇنيەسى وبەكتىلەرىن ۇستاپ الۋ ماقساتىندا بارۋ ءۇشىن جەكە تۇلعاعا بەرىلەتىن قۇجات (بىرجولعى نەمەسە ماۋسىمدىق);

13-1) يحتيولوگيالىق بايقاۋلار – بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىنى يحتيوفاۋناسىنىڭ جاي-كۇيى تۋرالى دەرەكتەردى جيناۋ جانە زەردەلەۋ;

14) كەزدەيسوق اۋلانىم - رۇقساتتاردا كورسەتىلمەگەن بالىقتار مەن باسقا دا سۋ جانۋارلارى تۇرلەرىنىڭ دارا نۇسقالارى جانە (نەمەسە) بەلگىلەنگەن كاسىپشىلىك مولشەردەن كىشىرەك بالىق تۇسەتىن اۋلانىمنىڭ ءبىر بولىگى;

15) قورىقشىلىق قىزمەت - زاڭنىڭ 9-بابى 1-تارماعىنىڭ 66) تارماقشاسىنا سايكەس بالىق شارۋاشىلىعى سۋبەكتىلەرىنىڭ بەكىتىلىپ بەرىلگەن بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندە جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ فۋنكتسيالارىن جۇزەگە اسىراتىن قۇرىلىمدىق بولىمشەسى;

16) قىستاۋ شۇڭقىرى - قىسقى كەزەڭدە بالىقتاردىڭ سۋ ايدىنى ءتۇبىنىڭ شۇڭقىرلارىندا جاپپاي جيناقتالاتىن ورنى;

17) بالىقتاردىڭ ءورىس اۋدارۋى - بالىقتاردىڭ ءبىر مەكەندەۋ ورتاسىنان ەكىنشى ورتاعا جاپپاي اۋىسۋى;

18) ۋىلدىرىق شاشۋ - بالىقتاردىڭ جەتىلگەن ۋىلدىرىقتى شاشۋ پروتسەسى جانە ونىڭ كەيىننەن ۇرىقتانۋى;

19) رەكرەاتسيالىق بالىق اۋلاۋ ايماعى - زاڭنىڭ 10-بابى 2-تارماعىنىڭ 5-8) تارماقشاسىنا سايكەس اۋەسقويلىق (سپورتتىق) بالىق اۋلاۋدى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان بەلگىلەنگەن تارتىپپەن ايقىندايتىن بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىنىنىڭ جانە (نەمەسە) ۋچاسكەسىنىڭ جانە وعان ىرگەلەس جاعالاۋ بەلدەۋىنىڭ ۋچاسكەسى;

20) ۇيىق (ۇيىقتىق ۋچاسكە) - سۋ ايدىنىنىڭ جانە وعان ىرگەلەس جاعالاۋ بەلدەۋىنىڭ شەكتەۋلى سۋ اكۆاتورياسى بار، وزەننىڭ جانە وزگە دە اعىندى سۋ ايدىنىنىڭ كاسىپشىلىك بالىق اۋلاۋ مۇقتاجىنا ارنالىپ، بەيىمدەلگەن ۋچاسكەسى;

21) بالىق شارۋاشىلىعى - زاڭنىڭ 9-بابى 1-تارماعىنىڭ 26) تارماقشاسىنا سايكەس بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن قورعاۋمەن، ءوسىمىن مولايتۋمەن، اكۆاوسىرۋمەن، بالىق وسىرۋمەن، بالىق اۋلاۋمەن، سونداي-اق قايتا وڭدەۋمەن جانە وتكىزۋمەن بايلانىستى شارۋاشىلىق قىزمەت ءتۇرى;

22) بالىقتىڭ كاسىپشىلىك مولشەرى - تۇمسىعىنىڭ ۇشىنان قۇيرىق قاناتىنىڭ ورتالىق جارىقشاعى نەگىزىنە دەيىن ولشەنەتىن (اۋزى جابىق كەزدە) اۋلاۋعا جول بەرىلەتىن بالىق ولشەمى;

23) شايانداردىڭ كاسىپشىلىك مولشەرى - كوزىنىڭ ورتاسىنان قۇيرىق تىلىمشەسىنىڭ اياعىنا دەيىن ولشەنەتىن اۋلاۋعا جول بەرىلەتىن شايانداردىڭ ولشەمى;

24) ۋاكىلەتتى ورگان – قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى;

25) ۆەدومستۆو – قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى;

26) اۋماقتىق بولىمشەلەر – قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ وبلىستىق اۋماقتىق ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى ينسپەكتسيالارى.

      ەسكەرتۋ. 4-تارماققا وزگەرىس ەنگىزىلدى – قر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ م.ا. 15.08.2017 № 338 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى); 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىقتارىمەن.

2-تاراۋ. بالىق اۋلاۋدى جۇزەگە اسىرۋ ءتارتىبى

      ەسكەرتۋ. 2-تاراۋدىڭ تاقىرىبى جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      5. بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن پايدالانۋ جالپى جانە ارنايى پايدالانۋ تارتىبىندە جۇزەگە اسىرىلادى.

      جانۋارلار دۇنيەسىن جالپى پايدالانۋعا مەكەندەۋ ورتاسىنان الماي جانۋارلار دۇنيەسى وبەكتىلەرىن، سونداي-اق ولاردىڭ پايدالى قاسيەتتەرىن پايدالانۋ جاتادى.

جانۋارلار دۇنيەسىن ارنايى پايدالانۋعا رەينترودۋكتسيالاۋ ماقساتىندا اۋلاۋدى قوسپاعاندا، جانۋارلار دۇنيەسى وبەكتىلەرىن جانە ولاردىڭ تىرشىلىك ەتۋ ونىمدەرىن مەكەندەۋ ورتاسىنان الىپ قويا وتىرىپ پايدالانۋ جاتادى.

بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن جالپى پايدالانۋ اقىسىز، ال ارنايى پايدالانۋ "سالىق جانە بيۋدجەتكە تولەنەتىن باسقا دا مىندەتتى تولەمدەر تۋرالى (سالىق كودەكسى)" 2017 جىلعى 25 جەلتوقسانداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى كودەكسىنىڭ (بۇدان ءارى – سالىق كودەكسى) 582-بابىنا سايكەس اقىلى نەگىزدە جۇزەگە اسىرىلادى.

      ەسكەرتۋ. 5-تارماق جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      6. بالىق اۋلاۋ مىناداي تۇرلەرگە بولىنەدى:

      1) كاسىپشىلىك بالىق اۋلاۋ;

2) اۋەسقويلىق (سپورتتىق) بالىق اۋلاۋ;

3) عىلىمي-زەرتتەۋ ءۇشىن اۋلاۋ;

4) باقىلاۋ ءۇشىن اۋلاۋ;

5) مەليوراتسيالىق اۋلاۋ;

6) ءوسىمىن مولايتۋ ماقساتىندا اۋلاۋ;

      7) الىپ تاستالدى – قر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ م.ا. 15.08.2017 № 338 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.
      ەسكەرتۋ. 6-تارماققا وزگەرىس ەنگىزىلدى – قر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ م.ا. 15.08.2017 № 338 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      7. بالىق اۋلاۋ قولدانۋعا رۇقسات ەتىلگەن كاسىپشىلىك جانە كاسىپشىلىك ەمەس بالىق اۋلاۋ قۇرالدارىنىڭ تۇرلەرى مەن تاسىلدەرىنىڭ تىزبەسىنە (بۇدان ءارى - تىزبە) كىرگىزىلگەن بالىق اۋلاۋ قۇرالدارىمەن، تاسىلدەرمەن جانە ادىستەرمەن (نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرىن مەملەكەتتىك تىركەۋ تىزىمىندە № 10266 تىركەلگەن) "قولدانۋعا رۇقسات ەتىلگەن كاسىپشىلىك جانە كاسىپشىلىك ەمەس بالىق اۋلاۋ قۇرالدارىنىڭ تۇرلەرى مەن تاسىلدەرىنىڭ تىزبەسىن بەكىتۋ تۋرالى" قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىع ءمينيسترىنىڭ 2015 جىلعى 16 قاڭتارداعى № 18-04/17 بۇيرىعىنا سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى.

      8. بالىق رەسۋرستارى مەن باسقا دا سۋ جانۋارلارىنىڭ كاسىپشىلىك مولشەرى وسى قاعيدالارعا 1-قوسىمشاعا سايكەس بەلگىلەنەدى. رۇقساتتاردا كورسەتىلمەگەن بالىق تۇرلەرى مەن باسقا دا سۋ جانۋارلارىنىڭ جانە (نەمەسە) بەلگىلەنگەن كاسىپشىلىك مولشەردەن كەم بالىقتاردىڭ كەزدەيسوق اۋلانىمى ۇياشىقتالاتىن اۋلاۋ قۇرالدارىندا اۋلانعان بالىقتىڭ سەگىز پايىزىنان جانە سۇزگىش اۋلاۋ قۇرالدارىندا اۋلانعاننىڭ بەس پايىزىنان اسپايتىن كولەمدە جۇزەگە اسىرىلادى.

      كەزدەيسوق اۋلانىم رۇقسات ەتىلگەن كولەمنەن اسىپ كەتكەن جاعدايدا، بارلىق اۋلانىم كىدىرىسسىز تابيعي مەكەندەۋ ورتاسىنا از زاقىممەن جىبەرىلىپ، "اڭشىلىق شارۋاشىلىقتار، ءوسىمىن مولايتۋ ۋچاسكەلەرى مەن تىنىشتىق ايماقتارى، بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىنىڭ جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىنىڭ شەكارالارى انشلاگتارىنىڭ ۇلگىلەرىن، سونداي-اق اڭ اۋلاۋ مەن بالىق اۋلاۋ ءۇشىن تىيىم سالىنعان مەرزىمدەر مەن ورىنداردى، بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن اۋلاۋدى ەسەپكە الۋ جۋرنالىنىڭ (كاسىپشىلىك جۋرنالدىڭ) نىسانىن بەكىتۋ تۋرالى" قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ 2012 جىلعى 13 ناۋرىزداعى № 25-03-02/96 بۇيرىعىمەن (نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردى مەملەكەتتىك تىركەۋ تىزىلىمىندە № 7573 بولىپ تىركەلگەن) بەكىتىلگەن نىسانعا سايكەس بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن اۋلاۋدى ەسەپكە الۋ جۋرنالىنا (كاسىپشىلىك جۋرنالىنا) (بۇدان ءارى – كاسىپشىلىك جۋرنال) ءتيىستى جازبا ەنگىزىلەدى.

بەكىرە تۇقىمداس بالىق تۇرلەرىن قولدان ءوسىرۋ ماقساتتارى ءۇشىن ءوسىمىن مولايتۋ كەشەنىنىڭ مەملەكەتتىك تاپسىرىستى ورىندايتىن مەملەكەتتىك كاسىپورىندارى كەزدەيسوق اۋلانىم رەتىندە الىنعان بالىقتاردى بالىقتاردىڭ ۋىلدىرىق شاشۋىن گورموندىق دەمەۋ پرەپاراتتارىن ءوندىرۋ، سونداي-اق ولاردى كۇتىپ-باعۋعا ارنالعان ازىق ءوندىرۋ ءۇشىن پايدالانۋى مۇمكىن.

بەكىرە تۇقىمداس بالىق تۇرلەرى كەزدەيسوق اۋلانعان جاعدايلاردا، سونداي-اق بەكىرە تۇقىمداس بالىق تۇرلەرى بار يەسىز بالىق اۋلاۋ قۇرالدارى تابىلعان كەزدە تىرشىلىك ەتۋگە قابىلەتتى داراقتار تابيعي مەكەندەۋ ورتاسىنا جىبەرىلۋى نەمەسە مەملەكەتتىك تاپسىرىس شەڭبەرىندە بەكىرە تۇقىمداس بالىق تۇرلەرىنىڭ قۇرتشاباقتارىن ءوسىرۋدى جۇزەگە اسىراتىن مەملەكەتتىك كاسىپورىندارعا بەرىلۋى ءتيىس، ال تىرشىلىك ەتۋگە قابىلەتسىز (شالاجانسار) داراقتار تابيعي مەكەندەۋ ورتاسىنا جىبەرىلۋى ءتيىس.

بەكىرە تۇقىمداس بالىق تۇرلەرىنىڭ تىرشىلىك ەتۋگە قابىلەتسىز (شالاجانسار) داراقتارىنىڭ كەزدەيسوق اۋلانۋ فاكتىلەرى كاسىپشىلىك جۋرنالىندا نەمەسە رۇقساتتا نەمەسە جولدامادا تىركەلەدى.

باعالى، سيرەك كەزدەسەتىن جانە قۇرىپ كەتۋ قاۋپى تونگەن بالىق تۇرلەرى مەن باسقا دا سۋ جانۋارلارىنىڭ تىرشىلىك ەتۋگە قابىلەتسىز (شالاجانسار) داراقتارىنىڭ كەزدەيسوق اۋلانۋ فاكتىلەرى كاسىپشىلىك جۋرنالىندا نەمەسە رۇقساتتا نەمەسە جولدامادا تىركەلەدى جانە مەملەكەتتىك ينسپەكتوردىڭ جويۋ تۋرالى ءتيىستى اكتى (ەركىن نىساندا) جاساۋى ارقىلى جويىلۋعا جاتادى.

شايانداردى اۋلاۋ كاسىپشىلىك ەمەس مولشەرلەردەگى شايانداردى الماستان جۇزەگە اسىرىلادى. كاسىپشىلىك ەمەس مولشەردەگى شاياندار بالىق اۋلاۋ قۇرالدارىنا تۇسكەن جاعدايدا كىدىرىسسىز از زاقىممەن تابيعي مەكەندەۋ ورتاسىنا جىبەرىلۋى ءتيىس.

      ەسكەرتۋ. 8-تارماق جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      9. زاڭنىڭ 39-بابىنىڭ 5-تارماعىنا سايكەس مىنا جاعدايلاردا:

      1) بوگەتتەردىڭ، شليۋزدەردىڭ جانە كوپىرلەردىڭ جانىندا، كولدەردى ءوزارا جانە نەگىزگى وزەنمەن جالعاستىراتىن تارماقتاردا، مەليوراتسيالىق جۇيەلەردىڭ جەتكىزۋ ارنالارى مەن بۇرمالاردا، وزەندەر مەن ارنالاردىڭ ساعالارى سۋ ايدىننىڭ قۇياتىن تۇسىنان ەكى جاعىنداعى 500 مەتردەگى قاشىقتىقتا جانە سۋ ايدىنىنىڭ 500 مەتر ىشكى قاشىقتىقتا، سونداي-اق وزەن نەمەسە ارنانىڭ اعىسىمەن جوعارعى قاراي 1500 مەتر قاشىقتىقتاعى ارالىعىندا;

2) وسى بالىق اۋلاۋ قاعيدالارىندا كوزدەلمەگەن بالىق اۋلاۋ قۇرالدارىمەن;

3) ءتيىستى عىلىمي ۇيىمدار بەرگەن، مەملەكەتتىك ەكولوگيالىق ساراپتاماعا جاتاتىن بيولوگيالىق نەگىزدەمەنىڭ نەگىزىندە ۋاكىلەتتى ورگان بەلگىلەيتىن مەرزىمدەردە جانە ورىنداردا قىسقى كەزەڭدە بالىقتاردىڭ قىستايتىن شۇڭقىرلارىندا، ۋىلدىرىق شاشۋ كەزىندە ۋىلدىرىق شاشاتىن جەرلەردە جانە وزگە دە ۋچاسكەلەردە;

4) قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ "ىشكى سۋ كولىگى تۋرالى" قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2004 جىلعى 6 شىلدەدەگى زاڭىمەن بەلگىلەنگەن تارتىپپەن تىركەلمەگەن جانە تىركەۋ نومىرلەرى كورسەتىلمەگەن ءجۇزۋ قۇرالدارىمەن;

5) جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋعا ارنالعان رۇقساتقا سايكەس ۇيىمنىڭ اتاۋى جانە بالىق اۋلاۋ قۇرالدارىنىڭ ولشەمدەرى كورسەتiلگەن جاپسىرمالارى جوق كاسىپشىلىك بالىق اۋلاۋدىڭ بالىق اۋلاۋ قۇرالدارىمەن;

6) تەڭىزدە جانە وزەندەردە بەكىرە بالىقتاردى اۋلاۋعا ارنالعان قۇرىلعان اۋلاۋ قۇرالدارىمەن;

7) الكوگولدەن نەمەسە ەسىرتكىدەن ماساڭ بولۋ نەمەسە وزگە تۇردە ۋلانۋ جاعدايلارىندا;

8) وسى بالىق اۋلاۋ قاعيدالارىمەن، شەكتەۋلەرمەن جانە تىيىمدارمەن جول بەرىلمەيتىن تاسىلدەرمەن;

9) اۋلاۋ قۇرالدارى وزەننىڭ نەمەسە وزەن تارماعى ەنىنىڭ ۇشتەن ەكىدەن استامىن قامتىپ;

10) قۇرمالى اۋلاۋ قۇرالدارىن شاحماتتىق تارتىپپەن، ۆەنتەرلەر مەن سەكرەتتەردى وزەندەر مەن باستاۋلاردىڭ، قۇياتىن كانالداردىڭ ساعاسىنان بەس ءجۇز مەتر راديۋستا ورناتۋمەن;

11) كاسىپشىلىك بالىق اۋلاۋدى جۇزەگە اسىرۋ كەزىندە بوگەتتەردەن، شليۋزدەر مەن كوپىرلەردەن بەس ءجۇز مەتردەن جاقىن قاشىقتىقتا;

12) ءتيىستى عىلىمي ۇيىمدار بەرگەن، مەملەكەتتىك ەكولوگيالىق ساراپتاماعا جاتاتىن بيولوگيالىق نەگىزدەمەنىڭ نەگىزىندە ۋاكىلەتتى ورگان بەلگىلەيتىن ورىنداردا جانە مەرزىمدەردە بالىق رەسۋرستارىنىڭ جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىنىڭ كوبەيۋى كەزەڭىندە ولاردىڭ شوعىرلانۋ ورىندارى مەن ورىستەۋ جولدارىندا;

13) جارىلعىش قۇرىلعىلاردى، حيميالىق جانە ۋلى زاتتاردى، سونداي-اق اتىس قارۋىن پايدالانۋمەن;

14) ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ رۇقساتىنسىز تىزبەگە ەنگىزىلمەگەن بالىق اۋلاۋ قۇرالدارىنىڭ تۇرلەرى مەن تاسىلدەرىن قولدانۋمەن بالىق اۋلاۋعا جول بەرىلمەيدى.

      ەسكەرتۋ. 9-تارماققا وزگەرىس ەنگىزىلدى – قر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ م.ا. 15.08.2017 № 338 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      9-1. اۋلاۋ قۇرالىنا جاپسىرمانىڭ نىسانى وسى قاعيدالارعا 2-قوسىمشادا كورسەتىلگەن.

      ەسكەرتۋ. 2-تاراۋ 9-1-تارماقپەن تولىقتىرىلدى - قر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى – قر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ 06.10.2016 № 421 (العاش رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      10. زاڭنىڭ 14-بابىنىڭ 3-تارماعى مەن 39-بابىنىڭ 4-تارماعىنا سايكەس بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندە جانۋارلار دۇنيەسى وبەكتىلەرىن ساقتاۋ ماقساتىندا:

      1) وسىمدىكتەردى جويۋعا جانە بالىق رەسۋرستارى جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارى مەكەندەيتىن ورتانىڭ جاعدايلارىن ناشارلاتاتىن وزگە دە ءىس-ارەكەتتەرگە;

2) بالىقتاردىڭ كوبەيۋى كەزەڭىندە ولار ۋىلدىرىق شاشاتىن بەلگىلەنگەن ورىنداردا كاتەرلەردىڭ، موتورلى قايىقتاردىڭ جانە باسقا دا ءجۇزۋ قۇرالدارىنىڭ قوزعالتقىشتارىن ىسكە قوسىپ جۇزۋگە;

3) ۇشاقتاردىڭ، تىكۇشاقتاردىڭ جانە وزگە دە ۇشۋ اپپاراتتارىنىڭ يتبالىقتار جاپپاي مەكەندەيتىن اۋماقتاردىڭ ۇستىنەن ءبىر كيلومەتردەن تومەن بيىكتىكتە ۇشىپ وتۋىنە;

4) بالىق رەسۋرستارى جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىنىڭ مەكەندەۋ ورتاسىن، سىلتەمە بەلگىلەردى، بالىق شارۋاشىلىعىن جۇرگىزۋگە ارنالعان قۇرىلىسجايلاردى جويۋعا;

5) بالىقتاردىڭ جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىنىڭ سيرەك كەزدەسەتىن جانە جويىلىپ كەتۋ قاۋپى تونگەن تۇرلەرىن، ولاردىڭ بولىكتەرىن نەمەسە دەريۆاتتارىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ شەشىمىنسىز الىپ قويۋعا;

6) بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن بەلگىلەنگەن ليميتتەن ارتىق جانە جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋعا ارنالعان رۇقساتتاردا نەمەسە جولدامالاردا كورسەتىلگەن مەرزىمدەردەن تىس، سونداي-اق تىنىشتىق ايماقتارىندا ولجالاۋعا;

7) بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن وسى قاعيدالاردا كوزدەلمەگەن ولاردى ولجالاۋ قۇرالدارىنىڭ، ادىستەرىنىڭ جانە تاسىلدەرىنىڭ تۇرلەرىن قولدانا وتىرىپ ولجالاۋعا;

8) جارىلعىش قۇرىلعىلاردى، ۋلى حيميكاتتاردى قولدانا وتىرىپ بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن ولجالاۋعا;

9) ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ رۇقساتىنسىز بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن ينترودۋكتسيالاۋدى، رەينترودۋكتسيالاۋدى جانە بۋدانداستىرۋدى جۇرگىزۋگە;

10) بالىق قىستايتىن شۇڭقىرلاردىڭ، ۋىلدىرىق شاشاتىن جەرلەردىڭ، بالىق شارۋاشىلىعى ۋچاسكەلەرىنىڭ جانە بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىنعان جەرلەردىڭ شەكارالارىن بەلگىلەيتىن باعانداردى، جۇزبەلى تانىم بەلگىلەرىن جانە انشلاگتاردى جويۋعا نەمەسە بۇلدىرۋگە;

11) بالىقتاردى قورعاۋ قۇرىلعىلارىنسىز، سونداي-اق "سۋ تارتۋ قۇرىلىستارىنىڭ بالىق قورعاۋ قۇرىلعىلارىنا قويىلاتىن تالاپتاردى بەكىتۋ تۋرالى" قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ 2019 جىلعى 31 مامىرداعى № 221 بۇيرىعىمەن (نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردى مەملەكەتتىك تىركەۋ تىزىلىمىندە № 18783 بولىپ تىركەلگەن) بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەس كەلمەيتىن سۋ جيناۋ جانە اعىزۋ قۇرىلىستارىن پايدالانۋعا;

12) ەلدى مەكەندەردىڭ، بالىق قابىلداۋ پۋنكتتەرىنىڭ جانىنا باكەندەر ورناتۋ ءۇشىن ايالداۋدى جانە اسا قاجەت جاعدايدى قوسپاعاندا، بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىنعان جەرلەردە سۋ كولىگىنىڭ توقتاۋىنا;

13) ءار ءتۇرلى اۋلاۋ قۇرالدارىنىڭ ءتۇرىن ءبىر بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىنان جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىنەن باسقالارىنا ارنايى وڭدەۋسىز الىپ بارۋعا;

14) جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاننىڭ رۇقساتىنسىز وزەندەردە جاڭا بالىق شارۋاشىلىعى ۋچاسكەلەرىن، ۇيىقتاردى (ۇيىقتىق ۋچاسكەلەردى), اعىزۋ جانە ءجۇزۋ جولدارىن اشۋعا;

15) سۋ ايدىندارىندا نەمەسە وعان تىكەلەي جاقىن جەردە قولدانۋ وسى قاعيدالاردا كوزدەلمەگەن بالىق اۋلاۋ قۇرالدارىمەن بولۋعا;

16) وسى قاعيدالاردىڭ 8-تارماعىنىڭ ءتورتىنشى بولىگىندە كورسەتىلگەن جاعدايلاردى قوسپاعاندا، بالىقتاردى نوقتالارىندا ساقتاۋعا، ءجۇزۋ قۇرالدارىنان جانە بالىق اۋلاۋ قۇرالدارىنان شىققان ءولى جانە اۋرۋ بالىقتى سۋعا جانە جاعالاۋ بەلدەۋىنە لاقتىرىپ تاستاۋعا;

17) وسى قاعيدالاردا بەلگىلەنگەن كاسىپشىلىك ولشەمنەن كەم مولشەردە بالىق اۋلاۋعا، قابىلداۋعا، ساتىپ الۋعا-ساتۋعا، تاسىمالداۋعا جانە ساقتاۋعا;

18) جەكە جانە زاڭدى تۇلعالارعا ءتۇرىن كورسەتپەستەن نەمەسە "باسقا" جانە "مايدا" دەگەن اتاۋمەن تاپسىرۋدى جانە قابىلداۋدى جۇزەگە اسىرۋعا;

19) ەكى جانە ودان دا كوپ اۋمەن (قۇلىپتاۋداعى) ءسۇزۋدى ءبىر مەزگىلدە جۇرگىزۋگە، سونداي-اق الدىڭعى اۋدى جاعالاۋعا تولىق لاقتىرعانعا دەيىن اۋدى ءسۇزۋدى باستاۋعا;

20) بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندە بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىنعان كەزەڭدە، سونداي-اق بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىنعان جەرلەردە اۋماقتىق بولىمشەمەن كەلىسۋسىز قوزعالتقىشتارى قوسىلعان سۋ كولىگىنىڭ بارلىق تۇرلەرىنىڭ جۇرۋىنە;

21) سانيتاريالىق كۇزەت ايماقتارى مەن اكۆاتوريالار شەگىندە جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋعا رۇقساتسىز جانە وسى قاعيدالاردا كوزدەلگەن قۇجاتتاردى رەسىمدەۋسىز جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن ساتىپ الۋىنا جانە وتكىزۋىنە جول بەرىلمەيدى.

      ەسكەرتۋ. 10-تارماق جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

3-تاراۋ. كاسىپشىلىك بالىق اۋلاۋ ءتارتىبى

      ەسكەرتۋ. 3-تاراۋدىڭ تاقىرىبى جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      11. كاسىپشىلىك بالىق اۋلاۋ - بالىق رەسۋرستارى مەن باسقا دا سۋ جانۋارلارىن ءبىر مەزگىلدە كوپ مولشەردە اۋلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جانە (نەمەسە) سۋ ايدىنىنىڭ (كاسىپشىلىك اۋلاۋ قۇرالدارىمەن) ءبىر بولىگىن قامتيتىن، ءبولىپ تۇراتىن اۋلاۋ قۇرالدارىمەن مەكەندەۋ ورتاسىنان بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن الىپ قويۋدى قامتاماسىز ەتەتىن كەشەندى پروتسەسس.

      12. زاڭنىڭ 34-بابىنىڭ 2-تارماعىنا سايكەس كاسىپشىلىك بالىق اۋلاۋ جاعالاۋدا جانە تەڭىزدە اۋلاۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.

      جاعالاۋدا اۋلاۋ بەكىتىلىپ بەرىلگەن بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندە، ۇيىقتاردا (ۇيىقتىق ۋچاسكەلەرىندە) جۇزەگە اسىرىلادى.

تەڭىزدە اۋلاۋ بەكىتىلىپ بەرىلگەن ۋچاسكەلەر شەگىنەن تىس سۋ ايدىندارىنىڭ (تەڭىزدەردىڭ، كولدەردىڭ) اشىق بولىگىندە جۇزەگە اسىرىلادى.

      13. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان بەلگىلەيتىن رەكرەاتسيالىق بالىق اۋلاۋ ايماقتارىندا كاسىپشىلىك بالىق اۋلاۋعا جول بەرىلمەيدى.

      14. زاڭنىڭ 35-بابىنىڭ 1-تارماعىنا سايكەس كاسىپشىلىك بالىق اۋلاۋ قۇقىعى جەكە جانە زاڭدى تۇلعالارعا:

      1) رۇقسات;

2) جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانمەن بالىق شارۋاشىلىعىن جۇرگىزۋگە شارتى بولعان كەزدە بەرىلەدى.

      ەسكەرتۋ. 14-تارماققا وزگەرىس ەنگىزىلدى – قر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ م.ا. 15.08.2017 № 338 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      15. كەمە كاپيتانى، بريگادير، زۆەنەۆوي نەمەسە كاسىپشىلىك بالىق اۋلاۋ كەزىندەگى جاۋاپتى تۇلعا، كەمەنىڭ بورتىندا، سونىمەن قوسا بالىق كاسىپشىلىك ۋچاسكەسىندە:

      رۇقساتتى;

بالىق شارۋاشىلىعى سۋبەكتىسى نەمەسە جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋشى قولىمەن بەكىتىلگەن جانە اۋماقتىق بولىمشەسىنىڭ مورىمەن كۋالاندىرىلعان، تىگىلگەن جانە نومىرلەنگەن كاسىپشىلىك جۋرنالدى وزدەرىمەن بىرگە الىپ جۇرەدى.

      ەسكەرتۋ. 15-تارماقتىڭ ورىس تىلىندەگى ماتىنىنە وزگەرىس ەنگىزىلدى، مەملەكەتتىك تىلدەگى ءماتىنى وزگەرمەيدى - قر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ 26.10.2015 № 18-03/947 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      16. كاسىپشىلىك بالىق اۋلاۋدى جۇزەگە اسىراتىن تۇلعالار ءار اۋلانىمدى، كاسىپشىلىك جۋرنالىنا اۋلاۋ كەزىندە مەملەكەتتىك ينسپەكتوردىڭ بەلگىسىن اۋلانعان كۇنى تىركەيدى.

      17. (نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرىن مەملەكەتتىك تىركەۋ تىزىمىندە № 6196 تىركەلگەن) قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ 2010 جىلعى 19 ناۋرىزداعى № 185 "بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن اۋلاپ الۋ، سۋ ايدىنىنداعى كاسىپشىلىك جاعداي، بەرىلگەن جولدامالار تۋرالى مالىمەتتەردى ۋاكىلەتتى ورگانعا ۇسىنۋ ەرەجەسىن بەكىتۋ تۋرالى" بۇيرىعىمەن بەلگىلەنگەن تارتىپپەن جانە مەرزىمدە، اۋماقتىق بولىمشەگە بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن اۋلاۋ، سۋ ايدىنىنداعى كاسىپشىلىك جاعداي، بەرىلگەن جولقۇجاتتار تۋرالى مالىمەتتەر جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋشىمەن بەرىلەدى.

4-تاراۋ. اۋەسقويلىق (سپورتتىق) بالىق اۋلاۋ ءتارتىبى

      ەسكەرتۋ. 4-تاراۋدىڭ تاقىرىبى جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      18. اۋەسقويلىق (سپورتتىق) بالىق اۋلاۋ - ءبىر-بىرلەپ اۋلاۋعا عانا (كاسىپشىلىك ەمەس اۋلاۋ قۇرالدارى) مۇمكىندىك بەرەتىن اۋلاۋ قۇرالدارىمەن جۇزەگە اسىرىلاتىن، سپورتتىق جانە ەستەتيكالىق قاجەتتىلىكتەردى قاناعاتتاندىرۋ، سپورتتىق جارىستاردى وتكىزۋ ماقساتىندا، سونداي-اق اۋلاپ الىنعان ءونىمدى جەكە تۇتىنۋ ءۇشىن بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن اۋلاۋ.

      19. اۋەسقويلىق (سپورتتىق) بالىق اۋلاۋ ءبىر بالىق اۋلاۋشىعا بەس دانادان اسپايتىن ىلمەكتەرى بار قارماقتاردىڭ بارلىق جۇيەلەرىمەن جانە اتاۋلارىمەن (جىلتىراۋىق، قارماق، جىرتقىش بالىقتاردى اۋلاۋعا ارنالعان قارماقتار، سپيننينگتەر), سۋ استى اڭشىلىعىنا ارنالعان قارۋمەن، سونداي-اق ءبىر بالىق اۋلاۋشىعا ءۇش دانادان اسپايتىن شاياندار مەن باسقا دا سۋ جانۋارلارىن اۋلاۋعا ارنالعان ارنايى اسپاپتارمەن، قاقپاندارمەن جانە سەكرەتتەرمەن جۇرگىزىلەدى.

      ارنايى قۇرىلاتىن اسپاپتار مەن سۋ استى اڭشىلىعىنا ارنالعان قارۋ حالىق دەمالاتىن ايماقتان تىسقارى ارنايى بولىنگەن جەرلەردە، سونىمەن قاتار جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋشىمەن بەلگىلەنگەن ارنايى ورىنداردا، بەكىتىلىپ بەرىلگەن بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندە رەكرەاتسيالىق بالىق اۋلاۋ ءۇشىن پايدالانىلادى.

      20. بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىنىڭ جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىنىڭ رەزەرۆتىك قورىندا اۋەسقويلىق (سپورتتىق) بالىق اۋلاۋ ءبىر بالىقشىعا ءبىر شىققاندا بەس كيلوگراممعا دەيىن اقىسىز قانداي دا ءبىر رۇقساتسىز جۇزەگە اسىرىلادى.

      بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىنىڭ جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىنىڭ رەزەرۆتىك قورىندا اۋەسقويلىق (سپورتتىق) بالىق اۋلاۋ ءبىر بالىقشىعا ءبىر شىققاندا بەس كيلوگراممنان استام اقىلى تۇردە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارىمەن بەرىلگەن رۇقسات بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى.

      21. بەكىتىلىپ بەرىلگەن بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندە اۋەسقويلىق (سپورتتىق) بالىق اۋلاۋ جەكە ادامدارعا جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋشىمەن بەرىلگەن جولداماسىنا سايكەس ولاردىڭ اۋىزشا جانە جازباشا وتىنىشتەرى بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى.

      22. بالىق اۋلاۋشى اۋەسقويلىق (سپورتتىق) بالىق اۋلاۋدى جۇزەگە اسىرۋ كەزىندە وزىمەن بىرگە:

      1) جولداما (بەكىتىلىپ بەرىلگەن بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندە);

2) رۇقسات (بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىنىڭ جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىنىڭ رەزەرۆتىك قورىندا بەس كيلوگراممنان استام بالىق جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن اۋلاۋ كەزىندە);

3) جەكە باستى كۋالاندىراتىن قۇجات بولادى.

5-تاراۋ. عىلىمي-زەرتتەۋ ءۇشىن اۋلاۋ ءتارتىبى

      ەسكەرتۋ. 5-تاراۋدىڭ تاقىرىبى جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      23. عىلىمي-زەرتتەۋ ءۇشىن اۋلاۋ – جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ، ءوسىمىن مولايتۋ جانە پايدالانۋ سالاسىندا عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ ماقساتىندا بالىق رەسۋرستارى مەن باسقا دا سۋ جانۋارلارىن اۋلاۋ.

      جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ، ءوسىمىن مولايتۋ جانە پايدالانۋ سالاسىنداعى عىلىمي زەرتتەۋلەردى "عىلىمي جانە (نەمەسە) عىلىمي-تەحنيكالىق قىزمەت سۋبەكتىلەرىن اككرەديتتەۋ قاعيداسىن بەكىتۋ تۋرالى" قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ 2011 جىلعى 8 ماۋسىمداعى № 645 قاۋلىسىندا ايقىندالعان تارتىپپەن عىلىمي جانە (نەمەسە) عىلىمي-تەحنيكالىق قىزمەت سۋبەكتىلەرى رەتىندە اككرەديتتەلگەن زاڭدى تۇلعالار جۇرگىزەدى.

      ەسكەرتۋ. 23-تارماق جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      24. زاڭنىڭ 34-بابىنىڭ 4-تارماعىنا سايكەس بۇرىن جانۋارلار دۇنيەسىنىڭ جاي-كۇيىن باعالاۋ جۇرگىزىلمەگەن سۋ ايدىندارىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندە جانۋارلاردى الىپ قويۋ ليميتىنەن تىس عىلىمي-زەرتتەۋ ءۇشىن اۋلاۋ اۋلاۋعا جول بەرىلەدى.

      25. عىلىمي-زەرتتەۋ ءۇشىن اۋلاۋ كاسىپشىلىك جۋرنالىندا اۋلاۋدىڭ ۋاقىتى مەن ورنى، قولدانىلعان اۋلاۋ قۇرالدارى كورسەتىلە وتىرىپ بەلگىلەنەدى. كاسىپشىلىك جۋرنالدا بالىق اۋلاۋدى جۇرگىزۋگە جاۋاپتى ادامدار تۋرالى دەرەكتەر جانە وسى كۆوتانى ودان ءارى پايدالانۋ جونىندەگى اقپارات تا كورسەتىلەدى.

      26. ۆەدومستۆومەن جانە (نەمەسە) ونىڭ اۋماقتىق بولىمشەسىمەن كەلىسىم بويىنشا عىلىمي-زەرتتەۋ جۇمىستارىنىڭ باعدارلاماسى شەڭبەرىندە عىلىمي ۇيىمدار:

      1) زەرتتەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدىڭ كۇنتىزبەلىك جوسپارى مەن كەستەسىن بەكىتەدى;

2) سۋ ايدىندارى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرى مەن تەڭىز شارشىلارى بولىنىسىندە اۋلاۋ ۋچاسكەلەرىنىڭ تىزبەسىن بەلگىلەيدى;

3) ستانتسيالار تورىن نەمەسە توردى جانە ترالدى ورناتۋدىڭ نەمەسە باتىرىلعان اۋدىڭ سانىن، ورناتۋدى جانە باتىرۋدى جۇرگىزۋدىڭ ۋاقىتى مەن ورنىن، پايدالانىلاتىن اۋلاۋ جانە ءجۇزۋ قۇرالدارىنىڭ ۇلگىسىن، ءتۇرىن جانە سانىن، اۋلاۋ تاسىلدەرىن ايقىندايدى.

      27. عىلىمي-زەرتتەۋ ءۇشىن اۋلاۋ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانمەن نەمەسە ۆەدومستۆومەن بەرىلگەن رۇقسات نەگىزىندە رۇقسات ەتىلگەن بالىق اۋلاۋ قۇرالدارىمەن جىلدىڭ كەز كەلگەن ۋاقىتىندا جۇزەگە اسىرىلادى.

      28. بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىنعان كەزەڭدە، سونداي-اق ءجىبىنىڭ ديامەترى 0,5 ميلليمەتردەن كەم جانە ۇياشىقتارىنىڭ مولشەرى 100 ميلليمەتردەن كەم (تورىنىڭ كونسترۋكتيۆتىك ادىمى 50-ميلليمەتردەن كەم) سينتەتيكالىق نەيلوندىق نەمەسە وزگە دە ءپولياميدتى مونوجىپتەن جانە وزگە دە سينتەتيكالىق مونوجىپتەن ماشينالىق تاسىلمەن نەمەسە قولدان جاسالعان بالىق اۋلايتىن، ءتۇيىندى اۋدان باسقا، تىيىم سالىنعان اۋلاۋ قۇرالدارىمەن عىلىمي-زەرتتەۋ ءۇشىن اۋلاۋ اۋماقتىق بولىمشە وكىلىنىڭ قاتىسۋىمەن جانە جۇرگىزىلگەن اۋلاۋ ناتيجەلەرى كورسەتىلگەن جەكە اكت (ەركىن نىساندا) تولتىرىلعان كەزدە جۇزەگە اسىرىلادى.

      ەسكەرتۋ. 28-تارماق جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      29. بەكىتىلىپ بەرىلگەن بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندە عىلىمي-زەرتتەۋ ءۇشىن اۋلاۋ وسى سۋ ايدىنى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەسى بەكىتىلگەن بەرىلگەن جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋشى ۇسىناتىن سەرۆيتۋت شەڭبەرىندە جۇزەگە اسىرىلادى.

      30. عىلىمي-زەرتتەۋ ءۇشىن اۋلاۋ شەڭبەرىندە بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن الىپ قويۋ كۆوتاسىن عىلىمي ۇيىمنان وزگە جەكە نەمەسە زاڭدى تۇلعالارعا بەرۋىنە جول بەرىلمەيدى.

      31. عىلىمي-زەرتتەۋ ۇيىمىنىڭ عىلىمي كۆوتانى پايدالانۋى تۋرالى اقپارات عىلىمي-زەرتتەۋ ءۇشىن اۋلاۋدى جۇرگىزۋگە بايلانىستى بارلىق جۇمىستار اياقتالعاننان كەيىن عىلىمي-زەرتتەۋ ءۇشىن اۋلاۋعا رۇقسات العان جەرگە بەرىلەدى.

6-تاراۋ. باقىلاۋ ءۇشىن اۋلاۋ ءتارتىبى

      ەسكەرتۋ. 6-تاراۋدىڭ تاقىرىبى جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      32. باقىلاۋ ءۇشىن اۋلاۋ - بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا سۋ جانۋارلارىن يحتيوفاۋنانىڭ جاي-كۇيىن باقىلاۋ، بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىنىڭ ءوسىمىن مولايتۋ تيىمدىلىگىن، شاباقتاردىڭ ونىمدىلىگىن، سۋ ايدىندارىنداعى بالىق ونىمدىلىگىن ايقىنداۋ ماقساتىندا اۋلاۋ.

      33. باقىلاۋ ءۇشىن اۋلاۋدى جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋعا ارنالعان رۇقساتسىز يحتيولوگيالىق بايقاۋلار جۇرگىزۋ كەزىندە اۋماقتىق بولىمشە:

      1) مەملەكەتتىك تاپسىرىستى جۇزەگە اسىرۋ شەڭبەرىندە سۋ ايدىندارىنا بالىق جىبەرۋ بويىنشا ۇسىنىس دايىنداۋ;

2) كاسىپشىلىك اۋلانعان بالىقتاردىڭ تۇرلىك جانە مولشەرلىك قۇرامى، سالماعى، جاسى جانە جىنىستىق اراقاتىناسى تۋرالى بيولوگيالىق ماتەريال جيناۋ;

3) نەگىزگى قۇندى بالىق تۇرلەرىنىڭ ۋىلدىرىق شاشۋ ءۇشىن قونىس اۋدارۋىن جانە ۋىلدىرىق شاشۋىن، قونىس اۋدارۋ مەرزىمىن، ۋىلدىرىق شاشاتىن تابىننىڭ قۇرامىن، وندىرىلۋشىلەردىڭ ۋىلدىرىق شاشۋ ورنىن تولتىرۋ دارەجەسىن، ۋىلدىرىق شاشۋ مەرزىمى مەن سيپاتىن، ۋىلدىرىق شاشۋ مەرزىمدەرىن جانە سۋ ايدىندارىنا كاسىپشىلىك جۇكتەمەنى، بالىق شاباقتارىنىڭ كەزدەيسوق اۋلانۋىن ايقىنداۋدى، ۋىلدىرىق شاشاتىن تابىننىڭ جالپى باعاسىن جانە سانىن سيپاتتايتىن ماتەريالداردى جيناۋ;

4) شاباقتار سەرۋەندەيتىن نەگىزگى اۋدانداردى ەسەپكە الۋ، كاسىپشىلىك اۋداندار بويىنشا كەزدەيسوق اۋلانىم تۋرالى ماتەريالدار جيناۋ;

5) نەگىزگى قۇندى بالىق تۇرلەرىنىڭ قىستاۋ جاعدايى مەن بارىسىن، ولاردىڭ قىستاۋعا جاتۋ مەرزىمدەرىن، قىستاۋ شۇڭقىرلارىنىڭ تولۋ دارەجەسىن، قىستاۋ شۇڭقىرلارىنداعى تەمپەراتۋرالىق جانە گيدروحيميالىق رەجيمدەردى، بالىق قىرىلۋ قاۋپى بار سۋ ايدىندارىن (ۋچاسكەلەرىن) بالىقتاردىڭ قىرىلۋىنىڭ پروفيلاكتيكاسى جانە جويۋ شارالارىن ازىرلەۋدى باقىلاۋ;

6) بالىق رەسۋرستارىنىڭ جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىنىڭ قىرىلۋ جاعدايلارىن انىقتاۋ جانە ولاردىڭ الدىن الۋ ءىس-شارالارىن ازىرلەۋ;

7) بالىق رەسۋرستارىنا جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىنا كەلتىرىلگەن زياننىڭ كولەمىن ايقىنداۋ جانە ونىڭ ورنىن تولتىرۋ بويىنشا تالاپ قويۋ;

8) بالىق اۋلاۋ رەجيمىن جەتىلدىرۋ بويىنشا ۇسىنىستار دايىنداۋ;

9) كاسىپورىنداردى، قۇرىلىسجايلاردى، باسقا دا وبەكتىلەردىڭ جوسپارلانعان قۇرىلىسى مەن پايدالانۋعا بەرۋدىڭ جانە بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندە ءتۇرلى جۇمىستاردى جۇرگىزۋدىڭ بالىق رەسۋرستارىنا جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىنا اسەر ەتۋىن باعالاۋ;

10) گيدرومەتەورولوگيالىق جاعدايلارعا قاراي ۋىلدىرىق شاشۋ كەزەڭىندەگى تىيىم سالۋ مەرزىمدەرىن اۋىستىرۋدى قوسا العاندا، بالىق اۋلاۋ رەجيمىن رەتتەۋ بويىنشا، بالىق اۋلاۋ قۇرالدارى بويىنشا، بالىق ءوسىرۋ-مەليوراتسيالىق جۇمىستاردى جانە سۋ وبەكتىلەرىنىڭ بالىق شارۋاشىلىعى مەليوراتسياسىن ۇيىمداستىرۋ بويىنشا ۇسىنىستار تۇجىرىمداۋ;

11) بالىقتىڭ قىرىلۋ قاۋپى بار سۋ ايدىندارىن ەسەپكە الۋ جانە بالىقتاردىڭ قىرىلۋىنىڭ پروفيلاكتيكاسى جانە ونى جويۋ جونىندەگى ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋ، سۋ تارتۋ، اعىزۋ قۇرىلىسجايلارىن قاراپ-تەكسەرۋ جانە بالىقتاردى قورعاۋ قۇرىلعىلارى بولماعان كەزدە بالىق رەسۋرستارى مەن باسقا دا سۋ جانۋارلارىنا كەلتىرىلەتىن جانە كەلتىرىلگەن زياندى ايقىنداۋ ماقساتىندا جۇزەگە اسىرادى.

      ەسكەرتۋ. 33-تارماق جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      34. باقىلاۋ ءۇشىن اۋلاۋ جۇمىس جوسپارىنا، اۋماقتىق بولىمشەسىنىڭ باسشىسى باقىلاۋ ءۇشىن اۋلاۋدى جۇرگىزۋ كەستەسىنە سايكەس، ۆەدومستۆومەن كەلىسكەننەن كەيىن جۇزەگە اسىرىلادى.

      35. باقىلاۋ ءۇشىن اۋلاۋ تىيىم سالىنعان اۋماقتار مەن تىيىم سالىنعان كەزەڭدەردى قوسا العاندا، كەز كەلگەن بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىنىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەسىندە جۇرگىزىلەدى.

      36. بەكىتىلىپ بەرىلگەن بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندە باقىلاۋ ءۇشىن اۋلاۋ بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىنى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەسى بەكىتىلىپ بەرىلگەن شارۋاشىلىعى سۋبەكتىسىنە باقىلاۋ ءۇشىن اۋلاۋ جۇرگىزىلەتىن جەر مەن ۋاقىت حابارلانعاننان كەيىن جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋشى ۇسىناتىن سەرۆيتۋت شەڭبەرىندە جۇزەگە اسىرىلادى.

      37. ءاربىر باقىلاۋ ءۇشىن اۋلاۋ ناتيجەلەرى بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا سۋ جانۋارلارىن اۋلاۋدى ەسەپكە الۋ جۋرنالىندا كورسەتىلەدى جانە باقىلاۋ ءۇشىن اۋلاۋدى جۇرگىزگەن ادامدار، باقىلاۋ ءۇشىن اۋلاۋعا قاتىسقان بالىق شارۋاشىلىعى سۋبەكتىلەرىنىڭ وكىلدەرى تۋرالى مالىمەتتەر، اۋلاۋ وتكىزىلگەن جەر مەن ۋاقىت; قولدانىلعان اۋلاۋ قۇرالدارى; تۇرلەرى بويىنشا اۋلانعان بالىقتىڭ سانى (دانامەن جانە كيلوگراممەن), سونىمەن قاتار، ماقساتتتارى جانە ناتيجەلەرى اكتىمەن (ەركىن نىساندا) رەسىمدەلەدى. اكتىدە (ەركىن نىساندا) زەرتتەلگەن بالىقتى ەسەپتەن شىعارۋ جانە جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋشىعا نەمەسە عىلىمي ۇيىمعا بەرۋ تۋرالى اقپارات كورسەتىلەدى.

      باقىلاۋ ءۇشىن اۋلاۋدى جۇزەگە اسىرۋ ورنىندا تىكەلەي اكتى (ەركىن نىساندا) قۇرىلادى جانە باقىلاۋ ءۇشىن بالىق اۋلاۋدى جۇزەگە اسىرۋشى تۇلعالار، سونداي-اق بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرى بەكىتىلگەن جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋشىلاردىڭ ۋاكىلىمەن (بەكىتىلگەن بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىن جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندە باقىلاۋ ءۇشىن اۋلاۋ جۇرگىزۋ كەزىندە) قول قويىلادى.

پايدالانۋعا جانە وڭدىرىلۋگە جارامسىز بالىق زارتتەلگەننەن كەيىن كومۋ ارقىلى جويىلادى.

پايدالانۋعا جانە وڭدىرىلۋگە جارامدى بالىق زارتتەلگەننەن كەيىن بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىنى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەسى بەكىتىلگەن جانۋار دۇنيەسىن پايدالانۋشىعا بەرىلەدى، ال رەزەرۆتىك قورداعى بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىنان جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەردەن باقىلاۋ ءۇشىن اۋلاۋ جۇرگىزىلگەن كەزدە بالىق عىلىمي مەكەمەلەرگە زەرتتەۋ ءۇشىن بەرىلەدى.

      38. باقىلاۋ ءۇشىن اۋلاۋ كەزىندە الىنعان بالىق بەرىلگەن جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋشى نەمەسە وزگە دە جەكە جانە زاڭدى تۇلعالار سالىق كودەكسىنىڭ 582-بابىنا سايكەس جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانعانى ءۇشىن تولەماقى ەنگىزەدى.

      ەسكەرتۋ. 38-تارماق جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

7-تاراۋ. مەليوراتيۆتىك اۋلاۋ ءتارتىبى

      ەسكەرتۋ. 7-تاراۋدىڭ تاقىرىبى جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      39. مەليوراتسيالىق اۋلاۋ – جاپپاي اۋلاۋدى، ارزان باعالاناتىن بالىقتار تۇرلەرىن اۋلاۋدى، قىرىلۋ قاۋپى بار سۋ ايدىندارىنداعى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندەگى اۋلاۋدى قوسا العاندا، سۋ ايدىندارىنىڭ بالىق ونىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن ساقتاۋعا جانە ولاردىڭ مەكەندەۋ ءارى كوبەيۋ جاعدايلارىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن اۋلاۋ.

      ەسكەرتۋ. 39-تارماق جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      40. بالىقتىڭ جاپپاي قىرىلۋىنا اكەپ سوقتىرماي قويمايتىن بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندە بالىقتىڭ قىرىلۋ قاتەرى تۋىنداعان جانە مۇنداي قاتەردى سۋ وبەكتىلەرىندە اعىمداعى بالىق شارۋاشىلىعى مەليوراتسياسىن جۇرگىزۋ جولىمەن جويۋ مۇمكىن بولماعان جاعدايلاردا اۋماقتىق بولىمشە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار، عىلىمي جانە قوعامدىق ۇيىمدار، قورشاعان ورتا جانە سۋ رەسۋرستارى سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگان وكىلدەرىنەن اۋماقتىق بولىمشە قۇرعان كوميسسيانىڭ شەشىممەن (بۇدان ءارى – كوميسسيا) عىلىمي ۇسىنىمدارى نەگىزىندە جانە يحتيولوگيالىق بايقاۋلار ناتيجەلەرى بويىنشا مەليوراتيۆتىك بالىق اۋلاۋدى ۇيىمداستىرادى.

      ەسكەرتۋ. 40-تارماق جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      41. بەكىتىلگەن سۋ ايدىندارىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىندە مەليوراتيۆتىك اۋلاۋدى اتالعان سۋ ايدىندارى بەكىتىلىپ بەرىلگەن جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋشىلار پايدالانۋعا رۇقسات ەتىلگەن بالىق اۋلاۋ قۇرالدارىمەن جۇرگىزەدى.

      بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىنىڭ جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرىنىڭ رەزەرۆتىك قوردىڭ قىرىلۋ قاتەرىنىڭ تۋىنداۋ فاكتىسى انىقتالعان كەزدە، كوميسسيا مەليوراتيۆتىك اۋلاۋدى جۇزەگە اسىراتىن بالىق شارۋاشىلىعى سۋبەكتىسىن ايقىندايدى.

مەليوراتيۆتىك اۋلاۋ جۇرگىزۋگە ۇسىنىلعان رەزەرۆتىك قوردىڭ سۋ ايدىنىنا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەسىنە جاقىن ورنالاسقان سۋ ايدىنىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەسىندە بالىق شارۋاشىلىعىن جۇرگىزۋدى جۇزەگە اسىراتىن بالىق شارۋاشىلىعى سۋبەكتىسىنە ارتىقشىلىق بەرىلەدى.

عىلىمي ۇسىنىم بويىنشا مەليوراتيۆتىك اۋلاۋ رەتىندە جۇزەگە اسىرىلاتىن جاپپاي اۋلاۋ كەزىندە ءجىبىنىڭ ديامەترى 0,5 ميلليمەتردەن كەم جانە ۇياشىقتارىنىڭ مولشەرى 100 ميلليمەتردەن كەم (تورىنىڭ كونسترۋكتيۆتىك ادىمى 50 ميلليمەتردەن كەم) سينتەتيكالىق نەيلوندىق نەمەسە وزگە دە ءپولياميدتى مونوجىپتەن جانە وزگە دە سينتەتيكالىق مونوجىپتەن ماشينالىق تاسىلمەن نەمەسە قولدان جاسالعان بالىق اۋلايتىن، ءتۇيىندى اۋدان باسقا، كەز كەلگەن اۋلاۋ قۇرالدارى، ونىڭ ىشىندە تىزبەگە ەنگىزىلمەگەن اۋلاۋ قۇرالدارى دا، پايدالانىلادى.

      ەسكەرتۋ. 41-تارماق جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      42. مەليوراتيۆتىك اۋلاۋ تۋرالى شەشىم اۋماقتىق بولىمشە باسشىسىنىڭ نەمەسە ونىڭ ورنىنداعى ادامنىڭ بۇيرىعىمەن راسىمدەلەدى.

      43. مەليوراتسيالىق اۋلاۋعا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانمەن بەرىلگەن جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋعا رۇقساتتىڭ بولۋى كەزىندە جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ قۇقىعى بار.

      ەسكەرتۋ. 43-تارماق جاڭا رەداكتسيادا – قر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ م.ا. 15.08.2017 № 338 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      44. مەليوراتيۆتىك اۋلاۋ اۋماقتىق بولىمشەسى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن، مەليوراتيۆتىك اۋلاۋ تۋرالى اكت (ەركىن نىساندا) تولتىرۋ جانە بالىقتى اۋلاپ الۋ تۋرالى مالىمەتتەر ناتيجەلەرى كاسىپشىلىك جۋرنالعا ەنگىزۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.

      45. قىرىلۋعا قارسى ءىس-شارا رەتىندە جۇزەگە اسىرىلاتىن مەليوراتيۆتىك اۋلاۋ جولىمەن الىنعان بالىق كولەمى بالىق اۋلاۋدىڭ جالپى ليميتىنە كىرمەيدى.

8-تاراۋ. ءوسىمدى مولايتۋ ماقساتىنداعى اۋلاۋ ءتارتىبى

      ەسكەرتۋ. 8-تاراۋدىڭ تاقىرىبى جاڭا رەداكتسيادا – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      46. ءوسىمدى مولايتۋ ماقساتىنداعى اۋلاۋ - بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا سۋ جانۋارلارىن ولاردىڭ ءوسىمىن مولايتۋ ماقساتىندا اۋلاۋ.

      47. مەملەكەتتىك تاپسىرىس شەڭبەرىندە جۇزەگە اسىرىلاتىن ءوسىمدى مولايتۋ ماقساتىنداعى اۋلاۋ كەز كەلگەن بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىنىندا جانە (نەمەسە) ۋچاسكەسىندە، جىلدىڭ جانە تاۋلىكتىڭ كەز كەلگەن ۋاقىتىندا، پايدالانۋعا رۇقسات ەتىلگەن بارلىق كاسىپشىلىك جانە كاسىپشىلىك ەمەس بالىق اۋلاۋ قۇرالدارى مەن تاسىلدەرىنىڭ تۇرلەرىمەن جۇرگىزىلەدى.

      48. جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ تالابىمەن جۇزەگە اسىرىلاتىن ءوسىمدى مولايتۋ ماقساتىنداعى اۋلاۋىنا رۇقسات قاجەت.

9. ەكسپەريمەنتتىك اۋلاۋ ءتارتىبى

      ەسكەرتۋ. 9-تاراۋ الىپ تاستالدى – قر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ م.ا. 15.08.2017 № 338 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

بالىق اۋلاۋ قاعيدالارىنا
1-قوسىمشا

      ەسكەرتۋ. قوسىمشانىڭ جوعارعى وڭ جاق بۇرىشى جاڭا رەداكتسيادا - قر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى – قر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ 06.10.2016 № 421 (العاش رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

بالىق رەسۋرستارى مەن باسقا دا سۋ جانۋارلارىنىڭ كاسىپشىلىك مولشەرى

      ەسكەرتۋ. 1-قوسىمشاعا وزگەرىس ەنگىزىلدى – قر ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 26.11.2019 № 86 (العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

      ارال-سىرداريا باسسەينى ءۇشىن

1. شاردارا سۋ قويماسى جانە شاردارا سۋ قويماسىنان وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك شەكاراسىنا دەيىنگى سىرداريا وزەنى

اۋلاۋعا رۇقسات ەتىلگەن بالىق رەسۋرستارى مەن باسقا دا سۋ جانۋارلارىنىڭ سانتيمەترلىك (بۇدان ءارى - سم) مولشەرى (بۇدان ءارى ءماتىن بويىنشا - كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى): سازان - 35, كوكسەركە - 38, اق امۋر جانە ءدوڭماڭداي - 45, جايىن - 65, پاتشابالىق - 17, قىلىشبالىق - 31, اقمارقا - 31, ايناكوز - 18.

2. شاردارا سۋ قويماسىنان قىزىلوردا وبلىسىنىڭ اكىمشىلىك شەكاراسىنا دەيىنگى سىرداريا وزەنى، تۇركىستان وبلىسى شەگىندەگى سۋ ايدىندارى جانە كەلەس، ارىس وزەندەرى.

كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى، سم: سازان – 30, كوكسەركە – 38, ايناكوز – 18, پاتشابالىق – 17, اقمارقا جانە قىلىشبالىق – 31, اق امۋر جانە ءدوڭماڭداي – 45, جايىن – 65

3. ۇلكەن، كىشى ارال تەڭىزى جانە قىزىلوردا وبلىسى

شەگىندەگى سىرداريا وزەنى

كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى، سم: سازان - 35, اقمارقا - 31, كوكسەركە - 38, تابان - 20, ارال تورتاسى - 17.

4. قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شەگىندەگى بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىنى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەسى

كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى، سم: سازان - 32, كوكسەركە - 38, تابان - 20, تورتا - 17, اقمارقا - 31, اق امۋر جانە ءدوڭماڭداي - 45.

بالقاش-الاكول باسسەينى ءۇشىن

1. بالقاش كولى، ساعادان قاپشاعاي سۋ قويماسىنا دەيىنگى ىلە وزەنى، قاراتال، لەپسى، اقسۋ، اياگوز وزەندەرى، وسى وزەندەردىڭ بارلىق جىلعالارى مەن ساياالارىن قوسا العانداعى اتىراۋلىق جانە جايىلىمدىق بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرى

كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى، سم: سازان - 40, تابان - 19, اقمارقا - 37, كوكسەركە - 37.

2. قاپشاعاي سۋ قويماسى جانە قاپشاعاي سۋ قويماسىنان قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىمەن (بۇدان ءارى - قحر) قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك شەكاراسىنا دەيىنگى ىلە وزەنى

كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى سم: تابان - 26, سازان - 40, اق امۋر - 55, جايىن - 80, كوكسەركە - 38, اقماركا - 37, ءدوڭماڭداي - 70.

3. الاكول كولدەر جۇيەسى

كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى سم: كوكسەركە - 37, سازان - 43.

ەرتىس باسسەينى ءۇشىن

1. بۇكتىرما سۋ قويماسى، زايسان كولى جانە زايسان كولىنە قۇياتىن جەردەن قحر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك شەكاراسىنا دەيىنگى ەرتىس وزەنى

كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى سم: سازان - 45, كوكشۇبار بالىق - 19, كوكسەركە - 38, شورتان - 32.

2. ءشۇلبى سۋ قويماسى

كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى سم: سازان - 36, كوكسەركە - 38.

3. پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەگىندەگى بالىق شارۋاشىلىعى

سۋ ايدىندارى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرى جانە ەرتىس وزەنى

كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى، سم: سازان - 32, كوكسەركە - 32.

ەسىل باسسەينى ءۇشىن

اقمولا جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىنىڭ شەگىندەگى بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرى

كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى، سم: شورتان - 42.

نۇرا-سارىسۋ باسسەينى ءۇشىن

1. نۇرا-سارىسۋ باسسەينىنىڭ بالىق شارۋاشىلىعى

سۋ ايدىندارى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرى

كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى، سم: تۇقى (سازان) - 32, كوكسەركە - 35, وڭعاق - 20, شورتان - 35 كاسىپشىلىك اۋلاۋ ءۇشىن جانە 25 اۋەسقويلىق (سپورتتىق) اۋلاۋ ءۇشىن، اق امۋر - 45, ءدوڭماڭداي - 45, كوكشۇبار بالىق، بۋدان اقساحا، پايدابالىق - 22.

2. قاراعاندى جانە پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەگىندەگى

قانىش ساتپاەۆ اتىنداعى ارنا

كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى، سم: تۇقى (سازان) - 32, كوكسەركە - 35, شورتان - 35 كاسىپشىلىك اۋلاۋ ءۇشىن جانە 25 اۋەسقويلىق (سپورتتىق) اۋلاۋ ءۇشىن، اق امۋر - 45, ءدوڭماڭداي — 45, وڭعاق - 20.

توبىل-تورعاي باسسەينى ءۇشىن

قوستاناي جانە اقتوبە وبلىستارىنىڭ شەگىندەگى بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرى

كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى، سم:

1) قوستاناي وبلىسىنىڭ بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرى ءۇشىن (جوعارعى توبىل جانە قاراتومار سۋ قويمالارىن قوسپاعاندا): سازان (تۇقى) - 26, كوكسەركە - 45, تابان - 20, وڭعاق - 20, شورتان - ءنالىم - 45, كوكشۇبار - 16, كوكشۇبار بالىق - 22, پايدابالىق - 26, اقساحا - 30, شايان - 9;

2) جوعارعى-توبىل جانە قاراتومار سۋ كويمالارى ءۇشىن: سازان (تۇقى) - 45, كوكسەركە - 45, تابان - 22, وڭعاق - 20, شورتان - 45, ءنالىم - 45, كوكشۇبار - 16, كوكشۇبار بالىق - 22, پايدابالىق - 26, اقساحا - 30, شايان - 9;

3) اقتوبە وبلىسى بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرى ءۇشىن: شورتان - 40, تابان - 19, تۇقى (سازان) - 33, موڭكە - 21, اققايران - 24, تورتا - 19, وڭعاق - 17, كوكسەركە - 37, جايىن - 53, اقمارقا - 40, ءنالىم - 45, شايان - 9.

جايىق-كاسپي باسسەينى ءۇشىن

1. كاسپي تەڭىزىنىڭ قازاقستاندىق سەكتورى

كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى، سم: سولتۇستىك كاسپيدەگى كوكسەركە - 37, ورتاڭعى كاسپيدەگى تەڭىز كوكسەركەسى - 30, كاسپيدىڭ شىعىس بولىگىنەن باسقا سازان - 40, كاسپيدىڭ شىعىس بولىگىندەگى سازان - 30, تابان - 24, قاراكوز - 17, قىزىلقانات شۇبار بالىق - 17, مايشاباق - 20, بوزاڭقى - 14, اق امۋر - 75, ءدوڭماڭداي - 75, انچوۋس ءتارىزدى شاباق جانە قامسا بادىراق شاباق - 7, شايان - 9, اقمارقا - 41, تىكەندى بالىق - 24, جايىن - 53, شورتان - 30, بالپان بالىق - 17, قىلىشبالىق - 26, اقكوز بالىق - 22.

2. اتىراۋ وبلىسىنىڭ شەگىندە جايىق-كاسپي باسسەينىنىڭ بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرى

كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى، سم: قاراكوز - 18, كوكسەركە - 37, اكمارقا - 41, جايىن - 53, شورتان - 30, سازان - 40, بالپان بالىق - 17, اقكوز بالىق - 22, قىزىلقانات شۇبار بالىق - 17, قىلىشبالىق - 26, تابان - 24, بەرىش - 26.

3. باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شەگىندە جايىق-كاسپي باسسەينىنىڭ بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارى جانە (نەمەسە) ۋچاسكەلەرى

كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى، سم: سازان - 40, تابان - 24, قاراكوز - 17, قىزىلقانات شۇبار بالىق - 17, اق ءدوڭماڭداي - 75, شايان - 9, كوكسەركە - 43, اقمارقا - 41, جايىن - 53, شورتان - 30.

شۋ-تالاس باسسەينى ءۇشىن

كاسىپشىلىك بالىق مولشەرى، سم: سازان - 36, كوكسەركە - 42, تابان - 21, موڭكە - 20, اققايران جانە قىزىلقانات شۇبار بالىق - 22, تورتا جانە تاراق-بالىق - 19, اقمارقا - 31, اق امۋر جانە ءدوڭماڭداي - 45.

بالىق اۋلاۋ قاعيدالارىنا
2-قوسىمشا
نىسان

بالىق اۋلاۋ ءۇشiن اۋلاۋ قۇرالىنا جاپسىرما

      ەسكەرتۋ. قاعيدا 2-قوسىمشامەن تولىقتىرىلدى - قر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى – قر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ 06.10.2016 № 421 (العاش رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى) بۇيرىعىمەن.

وبلىس _________________________________________________________
جانۋارلار دۇنيەسىن
پايدالانۋشى ___________________________________________________
(ۇيىمنىڭ اتاۋى)
بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىنى
جانە (نەمەسە) ۋچاسكەسى ________________________________________
اۋلاۋ قۇرالىنىڭ اتاۋى ___________________ ( __________________)
پارامەترلەرى

جاپسىرما توت باسپايتىن مەتالل، پلاستيك نەمەسە وزگە دە سۋ وتكiزبەيتiن ماتەريالداردان جاسالىنادى.

پىكىرلەر