ەرمەك مىرجىقپااەۆ پەن يۋري يلين اۋەدەن سۋ تاسقىنىنىڭ احۋالىن باعالادى

1125

اقمولا وبلىسىنىڭ اكiمi ەرمەك مارجىقپاەۆ جانە قر Iشكi iستەر مينيسترiنiڭ ورىنباسارى يۋري يلين زەرەندi, ساندىقتاۋ جانە اتباسار اۋداندارىنداعى سۋ تاسقىنىنىڭ احۋالىن اۋەدەن باعالادى. ۇشىپ ءوتۋ بارىسىندا ولار سۋ تاسقىنى قاۋiپتi ۋچاسكەلەردi اتباسار قالاسىن، جاباي وزەنiنiڭ ارناسىن جانە قالانى سۋدان قورعايتىن جەر ءۇيiندiسiن قاراپ شىقتى. 

جاباي وزەنi ارناسىنىڭ جاعالاۋىن وسiمدiكتەن تازالاۋ جۇمىستارى اتباسار ق. جانە تەمiر جول كوپiرiنiڭ اۋماعىندا جۇرگiزiلدi, سونداي-اق وزەن ارناسىن كەڭەيتۋ مەن تەرەڭدەتۋ جۇرگiزiلدi.

يۋري يليننiڭ ايتۋى بويىنشا، اتباسار اۋدانىنداعى سۋ تاسقىنىنىڭ احۋالى تۇراقتى/كۇردەلi. جاباي وزەنiنە قاتىستى، سۋدىڭ قاۋىرت دەڭگەيiنە دەيiن 1,6 مەتر بار، سۋدىڭ تەز كوتەرiلۋi 7-10 كۇن iشiندە مۇمكiن.

«بيىلعى جىلى قىس قارلى بولدى، قار قورى ورتاشا كوپ جىلدىق مانiنەن 2,5-3 ەسەە ارتىق. بiز سۋ تاسقىنىنا مۇقيات دايىندالدىق، كوپ جۇمىس اتقارىلدى، قالا ءۇيiندi دۋالمەن قورعالدى، ونى نىعايتتىق»، — دەپ اتاپ ءوتتi ەرمەك مارجىقپاەۆ.

وبلىس اكiمi وتكەن جىلدارى سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەن اتباسارلىقتاردىڭ جاڭا پاتەرلەرگە كوشiرiلگەنiن اتاپ ءوتتi. مۇمكiن بولاتىن سۋ باسۋ ايماعىندا شامامەن 450 وتباسى تۇرىپ جاتىر. ولار ءۇشiن 100 پاتەرلi بەس تۇرعىن ءۇي سالىناتىن بولادى.

جىل سايىن سۋ تاسقىنى كەزەڭiندە تاۋەكەلدiلiك ايماعىندا اتباسار قالاسىنىڭ № 1 وم قالۋدا. اعىمداعى جىلى عيماراتتى قورعاۋ ءۇشiن شارالار قولدانىلدى، قۇم سالىنعان قاپتار الدىن الا پەريمەترi بويىنشا توسەلدi. الايدا، بۇل ماسەلەنi مەكتەپتi بەتوندى قورشاۋ ارقىلى شەشۋگە بولادى. ونىڭ بيiكتiگi جاباي وزەنi سۋىنىڭ مۇمكiن بولاتىن دەڭگەيiنەن جوعارى بولۋى قاجەت. اۋدان اكiمi امانبەك قالجانوۆ جسق بويىنشا يمارات قۇنىن ايتتى — 12 ملن.تەڭگە.

«ەگەر دە بۇل شىن مانiسiندە مەكتەپتi قورعايتىن بولسا، سوما بيۋدجەت ءۇشiن كوپ ەمەس، وندا نەگە مونوليتتi قورشاۋ تۇرعىزبايمىز»، — دەدi ءوڭiر باسشىسى.

بiرiنشi مەكتەپتەن باسقا، سۋ باسۋ ايماعىندا №4 مەكتەپ جانە تۇزەتۋ مەكتەبi تۇر. مەكتەپتەردiڭ اينالاسىندا قاپتار توسەلۋدە، بۇگiنگi تاڭدا ينەرتتi ماتەريالدارىمەن شامامەن 23,7 مىڭ قاپ توسەلدi.

ەرمەك مارجىقپاەۆ كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنىڭ الدىن الۋ جانە تارالۋىنىڭ جولىن كەسۋ ماقساتىندا اتباسار — شۋيسكوە تراسساسىندا قۇرىلعان بلوك-پوستىنى تەكسەردi. اتباسار قالاسى بويىنشا 6 بلوك-پوست ورناتىلدى، پوليتسيا ءبولiمiنiڭ جانە سانيتارلىق قىزمەتتiڭ شامامەن 50 قىزمەتكەرi تارتىلدى.

وبلىس اكiمi I. ەسەنبەرلين اتىنداعى ورتالىق اۋداندىق كiتاپحانادا بولدى، وندا «جۇمىسپەن قامتۋدىڭ جول كارتاسى» باعدارلاماسىنىڭ شەڭبەرiندە اعىمداعى جوندەۋ جۇرگiزۋ جوسپارلانۋدا.

سول كۇنi, ەرمەك مارجىقپاەۆ زەرەندi اۋدانىندا ايدابول سۋ قويماسىن قاراپ، احۋالىنا باعا بەردi.

اقمولا وبلىسى اكiمiنiڭ ءباسپاسوز قىزمەتi
فوتو: ايبەك دانياروۆ

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى